مقالات موسسه انرژی

داده های عظیم و علوم محاسباتی

این مقاله به بررسی اثرگذاری داده های عظیم بر علوم محاسباتی می پردازد. رشد روزافزون آنالیز داده و داده کاوی, توانایی شرکت های بیمه در سیاست های قیمت گذاری را با توجه به طیف گسترده داده های موجود میسر کرده است. در این مقاله به ارزیابی استفاده جاری از داده های عظیم در صنعت بیمه و اینکه چگونه آنالیز داده و داده کاوی برای پیش بینی ظرفیت و دقت سیاست های قیمت گذاری بیمه به کار می رود, میپردازیم.

متن کامل
بالا