مقالات موسسه انرژی

آیا رهبر با مدیر تفاوت دارد؟

رهبری با جنبه هایی از حرفه مدیران مانند ایجاد تحول، الهام بخشی، انگیزش و نفوذ گره می خورد درحالیکه ...

متن کامل

مدیر زهرآگین

به طور سنتی، بسیاری از محققین رهبری تمرکز خود را بر روی عوامل موثر بر ظهور رهبران اثربخش معطوف کرده و معتقدند نبود چنین رهبرانی ...

متن کامل

تفاوت‌های عمده استراتژی و تاکتیک

استراتژی بدون تاکتیک، آرامترین مسیر پیروزی است. تاکتیک بدون استراتژی، سر و صدا قبل از شکست است.

متن کامل

ویژگی های برجسته سازمان های پیش‌رو

سازمان‌ها جهت دستیابی به موفقیت بلندمدت، باید محیط‌های سرحال، شاداب و روبه‌رشدی را در محیط کاری‌شان ایجاد و حفظ کنند. سازمان‌های به‌روز درک می‌کنند که تلاش برای رقابت در بخش بازار و تولید سود مداوم است. سازمان‌های امروزی ویژگی‌های ...

متن کامل
بالا