مقالات موسسه انرژی

آیا رهبر با مدیر تفاوت دارد؟

رهبری با جنبه هایی از حرفه مدیران مانند ایجاد تحول، الهام بخشی، انگیزش و نفوذ گره می خورد درحالیکه ...

متن کامل

مدیر زهرآگین

به طور سنتی، بسیاری از محققین رهبری تمرکز خود را بر روی عوامل موثر بر ظهور رهبران اثربخش معطوف کرده و معتقدند نبود چنین رهبرانی ...

متن کامل

تفاوت‌های عمده استراتژی و تاکتیک

استراتژی بدون تاکتیک، آرامترین مسیر پیروزی است. تاکتیک بدون استراتژی، سر و صدا قبل از شکست است.

متن کامل

ویژگی های برجسته سازمان های پیش‌رو

سازمان‌ها جهت دستیابی به موفقیت بلندمدت، باید محیط‌های سرحال، شاداب و روبه‌رشدی را در محیط کاری‌شان ایجاد و حفظ کنند. سازمان‌های به‌روز درک می‌کنند که تلاش برای رقابت در بخش بازار و تولید سود مداوم است. سازمان‌های امروزی ویژگی‌های ...

متن کامل

فریم ورک Cherry

همیشه هدف و مقصود خاصی برای ایجاد یک فریم ورک وجود دارد. خالق یک فریم ورک در صدد ایجاد ارائه الگوی خاصی برای پیاده‌سازی کدهای فرآیند ویژه ای از برنامه کاربردی است یا حتی با ارائه فریم، کلیت پروژه را تحت تاثیر فناوری ارائه شده خود قرار می دهد؛ و توسعه دهندگان یا همان developerها را مجبور می کند که از آن الگو برای پیاده سازی پروژه خود پیروی کنند.

متن کامل
بالا