پژوهش های جاری

حوزه اول: فن آوری انرژی
اهداف موسسه در بخش فن آوری انرژی به شرح زیر است:
 • توسعه روش های بهنگام شدن كشور در فناوری های كلیدی و مهم انرژی
 • توسعه روش های پیشگام كردن كشور در فناوری های منتخب
فعالیت های جاری موسسه در این حوزه عبارتند از:
 • مانیتورینگ (پایش، دیده‌بانی و فرانگری) و شناسائی كلیه فن‌‌آوری‌های جدید در زمینة تولید، تبدیل، انتقال و مصرف انرژی از طریق منابع مربوطه ، از جمله:
  - ژورنال های تخصصی انرژی، برق، نفت، گاز، انرژی های تجدیدپذیر، ارتقاء كارایی انرژی
  - سایت‌های شركت ها و مراكز تحقیقاتی
  - دانشگاه های خارجی و داخلی
 • انتشار بولتن فصلی فن‌آوری های جدید انرژی (به صورت چاپی فصلی و وب سایت) جهت اطلاع سازمان ها و شركت های ذیربط و ذینفع و معرفی منابع اطلاعات
 • تحلیل مقدماتی در خصوص مطلوبیت و جاذبیت فن‌آوری های مهم برای كشور ما و اطلاع‌رسانی درباره آن ها
 • تجزیه و تحلیل دوره عمر فناوری های مهم
 • بررسی و تشخیص سازمان ها و بنگاه های ذینفع در فناوری های كلیدی
 • تدوین و مستندسازی موارد موفق در دستیابی به فناوری های انرژی در كشور (به عنوان مثال سدهای برقابی، تجهیزات هیدرومكانیكی سدها، مدیریت پروژه‌های نیروگاه های حرارتی، ساخت توربین‌های گازی و ...)
 • تجزیه و تحلیل نیازهای آتی صنعت انرژی و تعریف فناوری های متناسب با آن‌ها و ایفای نقش پیشگام در توسعه اینگونه تكنولوژی های منتخب
 • بررسی نقش نانوفناوری، فناوری زیستی و ICT در صنایع انرژی
 • مدیریت و یا اجرای پروژه‌های تدوین استراتژی‌ها و برنامه‌های توسعه فناوری های كلیدی انرژی در كشور

حوزه دوم: عرضه و تقاضای انرژی
اهداف موسسه در بخش عرضه و تقاضای انرژی به شرح زیر است:
 • بررسی رفتار بنگاه های تولید و عرضه كننده انرژی
 • ارزیابی اقتصادی تكنولوژی های مختلف عرضه انرژی
 • بررسی تجربه كشورهای مختلف در زمینه برنامه‌ریزی و مدیریت عرضه و تقاضای انرژی
 • تحلیل رفتار تقاضا كنندگان انرژی در بخش های مولد و غیرمولد
 • بررسی كارایی انرژی در مصرف، ‌تولید و عرضه انرژی
 • پیشنهاد سیاست ها و راهكارهای صرفه‌جویی انرژی و كاهش تلفات تبدیل، انتقال و توزیع انرژی
 • بررسی ویژگی های مدل های بهینه‌سازی عرضه انرژی و قابلیت های آن ها
فعالیت های جاری موسسه در این حوزه عبارتند از:
 • پیش‌بینی میزان عرضه و تقاضای انرژی در كشور (كوتاه، میان و بلندمدت)
 • بررسی و پیشنهاد راهكارهای كاهش شدت انرژی، افزایش بهره‌وری و كارایی انرژی و فرهنگ سازی صرفه‌جویی انرژی در كشور
 • برآورد میزان عرضه و تقاضای جهانی انرژی
 • بررسی قیمت های انرژی در ایران و جهان
 • بررسی امكان جایگزینی منابع مختلف انرژی در كشور
 • تجزیه و تحلیل كاستی‌ها و راهكارهای اصلاح نظام قیمت‌گذاری

حوزه سوم: مطالعات استراتژیك انرژی
اهداف موسسه در بخش مطالعات استراتژیك در حوزه انرژی به شرح زیر است:
 • بازشناسی فرصت ها و چالش های استراتژیك بخش انرژی كشور
 • مطالعه راهكارهای بهره‌برداری از فرصت‌ها و مهار و رویارویی با تنگناها
فعالیت های جاری موسسه در این حوزه عبارتند از:
 • شناسایی چالش ها و مسائل استراتژیك بخش انرژی كشور و تعیین اولویت و اهمیت هر یك از آن ها
 • شاخص سازی جهت سنجش چالش های استراتژیك بخش انرژی و تحلیل تحولات مربوطه از طریق مطالعه مداوم عملكرد شاخص های استراتژیك بخش انرژی در كشور
 • تجزیه و تحلیل تحولات جغرافیای سیاسی انرژی در جهان و تأثیر آن بر بخش انرژی كشور
 • مطالعه موانع توسعه رقابت در صنعت انرژی و راهكارهای ایجاد بازارهای رقابتی به ویژه در زیربخش‌های برق، گاز، و فرآورده‌های نفتی
 • تدوین استراتژی توسعه سهم انرژی های تجدیدپذیر نوین، زغالسنگ، و برق هسته‌ای در سبد تولید انرژی های اولیه در كشور
 • تجزیه و تحلیل موانع مشاركت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌های خارجی در بخش انرژی كشور
 • تجزیه و تحلیل موانع راهكارهای توسعه صادرات گازطبیعی كشور و افزایش سهم كشور در بازار جهانی گاز طبیعی
 • تجزیه و تحلیل موانع و راهكارهای افزایش سهم كشور در مبادلات برق در منطقه
 • تجزیه و تحلیل مخاطرات زیست محیطی بخش انرژی در كشور و راهكارهای كاهش انتشار

حوزه چهارم: مدل سازی انرژی
اهداف موسسه در بخش مطالعات استراتژیك در حوزه انرژی به شرح زیر است:
 • توسعه مدل های جامع انرژی
 • انتقال تجربه، کسب دانش فنی و ارتقای توانایی کارشناسان در زمینه مدل سازی و تحلیل مسایل انرژی
 • همكاری با بخش اجرایی و سیاستگذاری كشور در جهت استفاده از نتایج مجموعه مدل های جامع سیستم انرژی در برنامه‌ریزی و تسهیل سیاست‌گذاری در بخش انرژی
 • همكاری و همفكری در تهیه بانک اطلاعات جامع انرژی کشور
فعالیت های جاری موسسه در این حوزه عبارتند از:
 • جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز مدل های انرژی
 • طراحی بانك اطلاعات مناسب جهت استفاده در مدل های انرژی
 • بررسی، مقایسه و استفاده از مدل های انرژی در ایران و جهان
 • تلاش در جهت كسب دانش فنی مدل های انرژی و بومی سازی آن ها

حوزه پنجم: پژوهش های موردی
فلسفه این بخش انجام پروژه های محوله و یا كارهای تحقیقاتی موردی و غیر مستمر است. در ادامه به برخی از فعالیت های صورت گرفته در این حوزه اشاره شده است:
 • نیروگاه های هسته ای نسل سوم
 • بررسی فنی- اقتصادی به كارگیری نانوتكنولوژی در زمینه پوشش تجهیزات پست ها و نیروگاه ها به جای استفاده از گالوانیزاسیون
 • بررسی فنی- اقتصادی كاهش آلاینده‌های محیط زیست ناشی از سوخت‌های فسیلی در نتیجه استفاده از تكنولوژی های هسته‌ای در تولید برق
 • تکنولوژی های نو پدید در صنعت برق ظرف 10 سال آینده
 • بهره وری در نیروگاه شهید رجائی
 • پروژه هدفمند سازی پرداخت یارانه الكتریكی

بالا