پژوهش های گذشته

ليست پروژه هاي انجام شده در موسسه پژوهش در برنامه ريزي و مديريت انرژي به شرح زير است:

 • تهیه شبکه فرآیندهای مختلف مربوط به استخراج تا مصرف گاز، بهمن 89
 • تهیه و تدوین اطلاعات فنی، اقتصادی فن آوری سیستم عرضه نفت، فرآورده های نفتی، آبان 89
 • طراحی و پیاده سازی نظام اندازه گیری بهره وری در صنعت برق، تابستان 89
 • شناسایی، ارزیابی و الویت بندی فن آوری و نو آوری های کاربردی مرتبط با تولید، زمستان 88
 • شناسایی روش های کارآمد برنامه ریزی توسعه سیستم های قدرت، آذر 87
 • شناسایی فن آوری جدید در زمینه تولید، انتقال و توزیع برق، تابستان 87
 • مقایسه عملکرد سیستم های ذخیره سازی انرژی الکتریکی با سایر روش های پشتیبانی بار، زمستان 85 مدل سازی سیستمی انرژی ایران بر اساس روش سیستم دینامیک (بخش عرضه برق، بخش تقاضای برق خانگی- تجاری، مدل تقاضا انرژی بخش صنعت، مدل زمان مصرف برق، مدل تقاضا انرژی بخش خانگی و تجاری، مدل
 • تقاضا انرژی بخش حمل و نقل، تقاضای غیر انرژی گاز)، زمستان 85 بررسی قیمتهای انرژی در ایران و جهان (بررسی و تحلیل روند قیمت اسمی و واقعی حاملهای انرژی)
 • تحلیل و ارائه برنامه توسعه فتو ولتائیک در ایران- ارزیابی اقتصادی سیستم های فتو ولتائیک، پائیز 85
 • تحلیل و ارائه برنامه توسعه فتو ولتائیک در ایران- تجزیه و تحلیل دوره عمر فناوری فتو ولتائیک، پائیز 85
 • تحلیل و ارائه برنامه توسعه فتو ولتائیک در ایران- بررسی وضعیت ایران در دستیابی و بکار گیری فناوری فتو ولتائیک، پائیز 85
 • فن آوری فتو ولتائیک- تحلیل و ارائه فتو ولتائیک در ایران، پائیز 85
 • نیروگاههای زغال سنگ پاک، پائیز 85
 • مقایسه فنی و اقتصادی سیستم های ذخیره سازی انرژی الکتریکی، پائیز 85
 • مدل کلان سنجی انرژی ایران، پائیز 85
 • تجدید ساختار صنعت برق، دي 85
 • شناسایی فن آوری فلایوبل و اجزاء آن، تابستان 85
 • مطالعه مدلهای سیستمی انرژی (مشخصات کلی مدلهای انرژی)، تابستان 85
 • مطالعه و مقايسه مدلهای انرژی (MESAP، TIMES، MARKAL، MESSSAGE)، بهار 85
 • مطالعه مدلهای سیستمی انرژی (NEMS، IDEAS، ENERGY2020)، بهار 85
 • شناسایی انواع روشهای ذخیره سازی انرژی الکتریکی، بهار 85
 • شناسایی انواع روشهای ذخیره سازی انرژی الکتریکی، بهار 85
 • شناسایی چالشهای استراتژیک بخش انرژی کشور (شناسایی رقبا و بازارهای بالقوه ایران در منطقه و دنیا براساس پیشبینهای معتبر بین المللی، و بررسی امکان حضور ایران در بازارهای بالقوه با توجه به پیمانها و معاهدات منطقه بین المللی)، زمستان 84
 • طراحی مدل سیستم دینامیکی جهت بررسی اثر تغییر ساختار بر رشد ظرفیت تولید در صنعت برق ایران، پائیز 84
 • فن آوریهای جدید در زمینه تولید و تبدیل و انتقال و مصرف انرژی از طریق منابع مربوط، دي 84
 • شناسایی و معرفی سایتها و مراکز تحقیقاتی مهم در بازار جهانی انرژی و پیشبینی عرضه و تقاضا انرژی توسط مراکز معتبر تحقیقاتی، تابستان 84
 • بررسی و ارائه راهکارهای کاهش شدت انرژی، افزایش بهره وری وکارایی انرژی و فرهنگ سازی صرفه جویی انرژی (شاخصهای شدت انرژی و بهره وری انرژی و مقایسه تطبیقی آنها در بخشهای صنعت، خانگی، تجاری، حمل نقل و کشاورزی- شدت انرژی، بهره وری و عملکرد مصرف انرژی)، تابستان 84
 • بررسی و تحلیل روند قیمت اسمی و واقعی حاملهای انرژی (نفت وفرآوردههای آن، گاز طبیعی، برق و زغال سنگ) در ایران و جهان، تابستان 84
 • شناسایی و معرفی شاخصهای عملکرد انرژی واحدهای تولید، مرداد 84
 • بررسی و پیشنهاد روشهای بهینه سازی عرضه انرژی در کشور، بهار 84
 • معرفی مدلهای عرضه انرژی، بهار 84
 • کاربرد سیستمهای خبره و هوشمند در انرژی (کاربرد و اهمیت نانو تکنولوژی در بخش انرژی)، بهار 84
 • کاربرد سیستمهای خبره و هوشمند در انرژی (فناوری اطلاعات و اندازه گیری عملکرد آن در بخش انرژی)، بهار 84
 • چار چوب ساختار برای ایجاد سیستمهای هییرید پیشبینی هوشمند ابزاری برای پیشبینی تقاضای الکتریسیته، بهار 84
 • متدولوژیها، الگو برداری و قانونگذاری شبکه توزیع برق، بهار 84
 • تعریف و شناسایی شاخصهای شبکه توزیع برق، بهار 84
 • پیشبینی میزان تقاضای انرژی با استفاده از الگوریتم ژنتیک، خرداد84
 • پیشبینی میزان تقاضای انرژی با استفاده ازشبکه عصبی، فروردین84
 • پیش بینی میزان عرضه و تقاضا انرژی، زمستان 83
 • قیمت گذاری انرژی درکشورهای در حال توسعه، اسفند 83
 • مدیریت نیروگاه برق هیدرو الکتریک بر اساس شبکه های عصبی و سیستم خبره، بهمن 83
 • نحوه اثر بخشي سیستمهای خبره در بخش انرژی، آبان 83
 • کاربرد سیستمهای خبره و هوشمند در انرژی (فن آوریهای نو در بخش انرژی الکتریکی)، مهر83
 • کاربرد سیستمهای خبره و هوشمند در انرژی (به منظور به جریان انداختن آژیر و کمک به اپراتور در مراکز کنترل ایستگاه های فرعی)، تابستان83

بالا