چهارمین جلسه کمیته علمی همایش PetroCSR

چهارمین جلسه کمیته علمی همایش PetroCSR روز دوشنبه مورخ ۹۶/۲/۴ به ریاست آقای دکتر طالبیان رئیس کمیته علمی و دبیر همایش تشکیل جلسه داد. در اين جلسه اعضا به بررسی راهنمای گزارش دهی پایدار بر اساس چارچوب GRI پرداختند و موارد اصلاح راهنمای مذکور از سوی اعضا مطرح و در نهایت مقرر شد شاخصهای عملکردی در راهنمای مذکور مجددا ویرایش شود.

بالا