توسعه همکاری های علمی آموزشی بین موسسه و انستیتو نفت فرانسه (IFP)

باتوجه به همکاری های یکسال و نیم موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی دانشگاه تهران و انستیتو نفت فرانسه (IFP)، طی بازدید مدیر توسعه کسب و کار IFP فرانسه آقای Loïc du RUSQUEC از موسسه انرژی دانشگاه تهران، تفاهم شد زمینه های جدیدی برای انتقال دانش و فناوری به ایران از طریق همکاری فی ما بین صورت پذیرد.

بالا