برگزاری دومین کنفرانس CSR

دومین کنفرانس CSR هفته آینده با همکاری موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی دانشگاه تهران و انجمن توسعه پایدار برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است موسسه انرژی به عنوان برگزار کننده اولین کنفرانس CSR و همچنین به عنوان یکی از موسسین انجمن توسعه پایدار حضور فعال در این رویداد دارد.

بالا