Graduate Certificate in E&P Project Management

دوره مدیریت پروژه های نفت و گاز (بخش بالادستی) 

 

 دوره  مدیریت پروژه های بالادستی نفت و گاز (E&P Project Management)، در راستای توانمندسازی متخصصان شرکت ملی نفت ایران در اجرای پروژه های اکتشاف و تولید نفت و گاز طراحی گردیده است. این دوره که با همکاری انستیتو نفت فرانسه (IFP Training) تدوین گردیده است، دانش و تخصصص مورد نیاز برای پیش بردن پروژه های E&P را در اختیار فراگیران قرار می دهد. 

این دوره از ۱۳ ماژول ۵ روزه (در مجموع ۶۵ روز) تشکیل شده است و کلیه حوزه های مرتبط با مدیریت پروژه های E&P را پوشش می دهد. ارایه مطالعات موردی برای هر ماژول (Case Study)، مدرسان دارای دانش و تجریه فنی و کار بر روی پروژه های عملی از ویژگی های بارز این دوره حرفه ای بشمار می رود. 

این دوره بصورت یک هفته در هر ماه آغاز گردیده است و تا پایان امسال ادامه می یابد. 

 

 

 

 

 

   
 

ماژول نخست: E&P Technologies Overview

                    آشنایی با فن آوری های بالادستی

ماژول دوم: O&G Processing Equipments

              فن آوری های فرآوری نفت و گاز

ماژول سوم: E&P Value Management and Risk Analysis

                مدیریت زنجیره ارزش پروژه های بالادستی به همراه تحلیل ریسک

ماژول چهارم:  Project Management - Application to Upstream Sector

                    مدیریت پروژه - کاربرد در بخش بالادستی نفت و گاز

ماژول پنجم: Engineering, Quality and Risk Management

                    مدیریت مهندسی، کیفیت و ریسک

ماژول ششم: Contracts and Procurement

                    قراردادها و تامین تجهیزات

ماژول هفتم:Planning and Scheduling

                    برنامه ریزی و زمانبندی

ماژول هشتم: Project Control Tools

                    ابزارهای کنترل پروژه

ماژول نهم: Estimation and Cost Control

                    تخمین و کنترل هزینه

ماژول دهم: Logistics

                    تدارکات پروژه

ماژول یازدهم: Negotiation Skills

                    مهارت های مذاکره

ماژول دوازدهم: ®PROMISE

                    شبیه ساز مدیریت پروژه های نفت و گاز

ماژول سیزدهم: Final Project Application

                    پروژه پایانی دوره

 

بالا