پروژه مانیتورینگ ایستگاه‌های گاز

موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۳ در راستای ایجاد یک شبکه هوشمند برپایه معماری IIOT، همکاری خود را در این زمینه با شرکت ملی گاز آغاز کرده است.

خدمات ارائه شده تاکنون توسط موسسه انرژی به شرح ذیل است:

1. بهبود طراحی سیستم مانیتورینگ ایستگاه های گاز

2. آموزش شرکت های گاز استانی برای اجرای پروژه مانیتورینگ

3. نظارت بر اجرای پروژه و ممیزی آنها.

بالا