بازدید از سد و نیروگاه سیاه بیشه

تور یک روزه بازدید از سد و نیروگاه سیاه بیشه به منظور آشنایی با ساز و کار نیروگاه تلمبه‌ای ذخیره‌ای سیاه‌بیشه، توسط موسسه انرژی دانشگاه تهران در تاریخ اول شهریور ۱۳۹۶ برگزار گردید.

بالا