ماژول ۱۰: Logistics

مدرس ماژول:
Paul Adrian مدرس ارشد انستیتو نفت فرانسه
مدت ماژول:
۵ روز (۳۰ ساعت)
تاریخ برگزاری:
۱۸ تا ۲۲ آذرماه ۱۳۹۶
محل برگزاری:
هتل پارسیان انقلاب تهران
سرفصل:


LOGISTICS MANAGEMENT
Logistics base management: Base Concept, Organization & sizing, Material Management, Base operations Warehouse Management: Warehouse Concept, Warehouse Organization, Transit Areas, Shelter, Workshop Lifting & handling operations, Industrial Risks, Waste Management

TRANSPORTATION ISSUES
Road transportation, Transport of dangerous goods Air transport - Techniques and methods, Sea transport - Techniques and methods

بالا