آغاز به کار سامانه ایفکو آزما

شرکت بهينه‌ سازی مصرف سوخت دﺭﺟهت ساماندهی و برقراﺭی اﺭﺗباﻁ بيشتر و موثرﺗر استانداﺭدها و معياﺭهای مصرف سوخت، مراکز آزمايشگاهی حوزه انرژی و شرکت های بازﺭسی فعال دﺭ اين زمينه و دﺭ ﺭاستای اﺟرای مفاد قانوﻥ اصلاح الگوی مصرف انرژی با همکاﺭی سازماﻥ ملی استانداﺭد، ﭘرديس دانشکده های فنی دانشگاه ﺗهراﻥ و موسسۀ پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه تهران اقداﻡ بهﻁراحی و ﺭاه اندازی سامانه یکپارچه ای تحت نام  ایفکوآزما نموده است. این سامانه از ابتدای بهمن ماه 96 فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است.

هدف اصلی از راه اندازی این سامانه ايجاد انسجاﻡ و هماهنگی دﺭ به روزﺭسانی استانداﺭدها و معياﺭهای مصرف، مديريت انطباق /عدم انطباق با معياﺭهای مذکوﺭ دﺭ صنايع و ﺗجهيزاﺕ انرژي‌بر و اعمال سياست های ﺗشويقی و ﺗنبيهی مرﺗبط، هماهنگی دﺭ اﺟرای مواد10، 11 و 12 قانوﻥاصلاح الگوی مصرف، ﺟهت دهی آزمايشگاه ها و شرکت‌های بازﺭسی دﺭ ﺭاستای اﺭﺗقاء ﺗوانمندی های آنها و دﺭنتيجه تسهيل دﺭ اﺟرا و ﭘياده سازی استانداﺭدهای ملی و بين اﻟمللی دﺭحوزه های مختلف انرژی مي‌باشد. در عین حال با راه اندازی این سامانه، امکان شناسایی ظرفيت های موﺟود دﺭ بخش های آزمايشگاهی مراکز ﺗحقيقاتی و صنعتی اﺭﺗباﻁ بين فعالاﻥحوزه انرژی و به اشتراک گذاشتن دانش فنی و همساﻥسازی ﺭويه های موجود تسهیل خواهد گردید.

 نظر به آغاز فعالیت سامانۀ ایفکو کلیۀ آزمایشگاه ها و شرکت های بازرسی فعال در زمینۀ انرژی که صلاحیت آنها توسط مرکز ملی تأئید صلاحیت مورد تأئید قرار گرفته است می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی این سامانه WWW.IFCOAZMA.IR علاوه بر ثبت نام در این سامانه اطلاعات تکمیلی دیگر شامل معرفی توانمندی ها، تجهیزات و تأئید صلاحیت های اخذ شده را نیز به اشتراک بگذارند. در همین راستا شرکت بهینه سازی مصرف سوخت اقدام به برگزاری یک همایش نیم روزه در تاریخ 11 بهمن ماه سال جاری نیز نموده است. این همایش با حضور آزمایشگاه ها و شرکت های بازرسی فعال در حوزۀ انرژی برگزار خواهد شد و در آن علاوه بر تشریح اهداف راه اندازی سامانۀ ایفکوآزما و تبادل نظر در خصوص کارکردهای این سامانه توضیحات کلی در مورد نحوۀ ثبت نام، ورود اطلاعات، به روز رسانی و نحوۀ دسترسی به اطلاعات موجود در سامانه نیز مطالبی ارائه خواهد گردید. 

بالا