برگزاری اولین آزمون شبیه سازی شده PMP توسط نرم افزار اختصاصی موسسه

تصاویری از برگزاری اولین آزمون آزمایشی PMP بصورت نرم افزاری توسط ®PMP Exam Simulator


 

اولین آزمون آزمایشی PMP در تاریخ 7 بهمن 1393 بصورت نرم افزاری برای متخصصن شرکت ملی نفت ایران، در موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی برگزار گردید. این آزمون، مشابه آزمون اصلی، متشکل از 200 پرسش چهار گزینه ای بود و در مدت چهار ساعت توسط شبیه ساز PMP Exam Simulator برگزار شد. 

شبیه ساز ®PMP Exam Simulator بطور اختصاصی توسط موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی به منظور برگزاری آزمون های آزمایشی PMP، در شرایط یکسان با آزمون اصلی، توسعه داده شده است. 

در انتهای آزمون، ضمن نمایش نمره کلی شرکت کنندگان، کارنامه ای تحلیلی ،نشانگر وضعیت شرکت کنندگان در هر یک از حوزه های دانش مدیریت پروژه، ارایه گردید. 

 

​​

بالا