برگزاری دوره مهارت مذاکره با همکاری انستیتو نفت فرانسه (IFP Training)

دوره مهارت های مذاکره به عنوان دومین ماژول از مجموعه دور های تخصصی مدیریت پروژه های بالادستی با مشارکت انستیتو نفت فرانسه در موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی دانشگاه تهران برگزار شد. طول این دوره ۳۰ ساعت بود و با حضور پاسکال ریکروک و پل آدریان، مدرس ارشد انستیتو نفت فرانسه برگزار گردید.

در این دوره که مبتنی بر انجام Case Study ها منوع بود مباحثی همچون Cliam Management ،Principles and Methodologies و Influence Games and Group Dynamics ارایه گردید. 

 

بالا