یادگیری عمیق و پیاده سازی ان در صنعت بانکداری

فناوری های مبتنی بر داده همه جنبه های زندگی بشر را تغییر داده و بخش بانکی در حال توسعه سریع و با ماهیت سرشار از داده های خود, به زمینه اجرای این فناوری های سریع در حال تحول تبدیل شده است. یادگیری عمیق , به عنوان یکی از فناوری های نو ظهور در سال های اخیر, برای پیشرفت های مختلف در امور بانکی نیز به ناچار پذیرفته شده است. از انجا که تحقیقات چاپ شده فراگیری در حوزه کاربرد یادگیری عمیق در بانکداری انجام نشده است فلذا در مقاله پیش رو دکتر حسنی استاد موسسه انرژی دانشگاه تهران به همراه تیم تحقیقاتی خود به بررسی و کاربرد عمق فناوری یادگیری عمیق در صنعت بانکداری پرداختند. علاوه براین کار پیش رو بستری برای ساخت بینش هایی در مورد آینده صنعت بانکداری و علاقه مندان حوزه یادگیری عمیق می باشد. در ادامه فایل اصلی مقاله اورده شده است.

لینک دانلود مقاله

 

بالا