آیا ارتباطی بین قیمت نفت و ورود توریسم وجود دارد؟

 

آیا ارتباطی بین قیمت نفت و ورود توریسم وجود دارد؟

مقاله پیش رو به ارتباط سببی بین قیمت نفت و ورود توریسم می پردازد. و اثر نوسانات قیمت نفت بر فعالیت های اقتصادی مبتنی بر توریسم را توضیح میدهد.

آنالیز این مساله روش های محدوده زمانی, محدوده فرکانسی و تئوری اطلاعات محدوده پرسپکتیو را مورد ملاحظه قرار می دهد.

داده های مورد بررسی در مقاله فوق مربوط به آمریکا و 9 کشور اروپایی می شود.

 

 لینک دانلود مقاله

بالا