ارکان موسسه

ارکان موسسه
 
اركان مؤسسه عبارتند از هيأت امناء، رئيس و شوراي علمي. هيأت امناء مؤسسه بالاترين مرجع سياست‌گذاري مي‌باشد که وظايف و اختيارات هيأت امناي مؤسسه عبارت است از:
 
  • تعيين و تصويب راهبردها، برنامه‌ها و خط مشي‌هاي اساسي مؤسسه
  • تصويب طرح تشكيلات و نمودار سازماني مؤسسه
  • تصويب بودجه‌هاي جاري و عمراني و صورت‌هاي مالي مؤسسه
  • تصويب آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اداري، مالي و جذب نيروي انساني مؤسسه
  • تصويب تغييرات پيشنهادي اساسنامه
  • اتخاذ تصميم در مورد نحوه تأمين و جذب منابع مالي مورد نياز مؤسسه
  • تعيين بازرس و حسابرس مؤسسه
  • اتخاذ تصميم درباره ساير موضوعاتي كه با توجه به قوانين و مقررات مربوط به هيأتهاي امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي در دستور كار هيأت امناء قرار مي گيرد.

بالا