اهداف و راهبردها

اهداف و راهبردها
اهداف موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی شامل موارد زیر می باشد:
 
 • تأمين تخصص‌هاي لازم براي برنامه‌ريزي و مديريت سيستم‌هاي انرژي كشور
 • گسترش مرزهاي دانش و توسعه فناوري پيشرفته در زمينه‌هاي مختلف برنامه‌ريزي و مديريت سيستم‌هاي انرژي
 • ارتقاء و تحكيم موقعيت علمي و فناوري كشور در زمينه‌هاي فوق در سطح جهاني
 • تأمين نيازهاي پژوهشي و مطالعاتي مؤسسات دولتي و خصوصي در حوزه برنامه‌ريزي انرژي
در این راستا وطایف موسسه به شرح زیر می باشند:
 
 • انجام پژوهشهاي علمي بين رشته‌ايي فني ـ اقتصادي ـ‌ اجتماعي
 • تدوين برنامه‌هاي آموزشي و برگزاري دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري
 • تدوين دوره های آموزشي کوتاه مدت و بلندمدت در حوزه مدیریت و برنامه ریزی انرژی
 • ايجاد ارتباطات علمي با مؤسسات دانشگاهي و پژوهشي جهان
 • برگزاري گردهمايي‌هاي ملي و بين‌المللي
 • برگزاري دوره‌ها و سمینارهای پيشرفته تخصصي و كارگاههاي آموزشي
 • ارائه خدمات مشاوره‌اي و انجام فعاليتهاي مرتبط با اهداف مؤسسه به منظور تأمين بخشي از منابع مالي مورد نياز
 • انتشار مدارك ، گزارشات، كتب و نشريات تخصصي
 • تجهيز مؤسسه و تربيت نيروي انساني متخصص جهت تأمين هيئت علمي
 • انجام عمليات اداري و مالي به منظور حسن جريان امور مؤسسه

 

بدین ترتیب راهبردهای موسسه در دو بخش پژوهش و آموزش به شرح زیر است:

الف) راهبردهاي پژوهشي:
 • انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي مورد نياز صنعت انرژي در زمينه‌هاي اصلاح مقررات، اصلاح نظام تعرفه، يارانه و قيمت‌گذاري انرژي، تجديد ساختار بخش انرژي.
 • توسعه مدلسازي و بانك اطلاعاتي بخش انرژي از طريق روشهاي مناسب
 • طراحي و توسعه مدلهاي مناسب به منظور تحليل سياستهاي انرژي و محيط زيست
 • طراحي و توسعه مدلهاي مناسب به منظور پيش‌بيني ساختاري انرژي و همچنین متغیرهای موجود در حوزه انرژی
 • توسعه و بكارگيري نرم‌افزارهاي بهينه سازي توليد و مصرف انرژي
 • مطالعه ابعاد امنيتي و استراتژيك بخش انرژي
 • طراحي سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) به منظور مديريت بهينه منابع فسيلي و تجديدپذير كشور
 • بكارگيري تكنيكهاي GIS جهت تحليل متغيرهاي اجتماعي، اقتصادي، زيست محيطي با تأكيد بر نقش منابع فسيلي و تجديدپذير
 • ايجاد بانك اطلاعات انرژي، اقتصاد، محيط زيست
 • انجام مطالعات به منظور توسعه سياستهاي مصرف بهينه انرژي در بخشهاي مختلف اقتصادي ـ اجتماعي
 • تحليل و مدلسازي بازار جهاني و منطقه‌اي انرژي و به ويژه مطالعه عرضه و تقاضاي جهاني انرژي و تحولات مهم در بازارهاي انرژي، ‌تحليل قيمتهاي جهاني انررژي، سياستها و استراتژيهاي انرژي كشورهاي مصرف كننده انرژي، و تحليل ابعاد امنيتي و ژئوپولتيك انرژي.

 

ب) راهبردهاي آموزشي:
 • ارائه آموزشهاي كوتاه مدت در زمينه فعاليتهاي مؤسسه به صنايع و سازمانهاي مختلف
 • تهيه و تدوين گرايشها و رشته‌هاي مورد نياز با همكاري گروههاي آموزشي مرتبط و پيگيري اخذ مجوز
 • راه‌اندازي دوره‌هاي چند جانبه با مشاركت دانشگاههاي خارج كشور، مؤسسه و صنايع داخلي
 • مديريت دوره‌هاي آموزشي مصوب مورد نياز در قالب 2 + 2
 • بورسيه نمودن دانشجو در زمينه‌هاي مرتبط با مؤسسه
 • اخذ بورسيه از وزارت علوم جهت تأمين كادر هيأت علمي مؤسسه
 • آماده سازي بستر آموزش و پژوهش از راه دور (e- Learning)
 • برگزاري سمينارهاي علمي ـ تخصصي و كارگاههاي آموزشي در سطح ملي و بين‌المللي

بالا